Toko GEKAJE

gekaje

Polling Website

Apakah Website ini Menarik?

Artikel Terakhir

Calendar

« Apr 2018 »
M S S R K J S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Statistik Website

mod_mod_visitcounterVisitors Online4
mod_mod_visitcounterHits2796870
mod_mod_visitcounterToday328
mod_mod_visitcounterYesterday445
mod_mod_visitcounterThis week2739
mod_mod_visitcounterThis month10929
mod_mod_visitcounterAll days450056

Lagu-Lagu KPJ Minggu 17 April 2016

Lagu-Lagu KPJ Minggu 17 April 2016kpj

Daftar lagu-lagu Ibadah Minggu, 17 April 2016 pkl. 07.00 (Bahasa Jawa)

 

KPJ 14 KULA SAMYA TETUNGGILAN

Verse 1

Kula samya tetunggilan, ngabekti mring Pangeran,

Wit sinungan kacekapan wah bagas kasarasan.

 

Chorus

Kula tansah nggunggung Gusti lan ajrih asih asih yekti

Wit ing ayoming sih ira sestu tetntrem raharja.

 

Verse 2

Kula rinoban ing begja rinten dalu tan kendhat,

Ing lelampahan prasaja dalah srana mukjijat

 

Chorus

Kula tansah nggunggung Gusti lan ajrih asih asih yekti

Wit ing ayoming sih ira sestu tetntrem raharja.

 

Verse 3

Kula rinimat ing Gusti, serta sagunging titah,

Mangsa kang silih-gumanti, samukawis mung endah

 

Chorus

Kula tansah nggunggung Gusti lan ajrih asih asih yekti

Wit ing ayoming sih ira sestu tetntrem raharja.

 

 

KPJ 23 PUJI MRING ALLAH

 

Verse 1

Puji mring Allah, Pangeran Kang Mahawisesa

Muji ramya, binarung lan sawernining gangsa

Pangidungnya klayan bingah ing manah

Nggunggung Gusti ning pra titah

 

Verse 2

Puji mring Allah kang sestu adil pangrehira

Ngreksa lan ngrimati srana lumbering berkahnya

Wah saklangkung gung sihnya mring tyang dosa

Tinebus temah waluya

 

Verse 3

Puji mring Allah kang sung tentrem-raharja nyata,

Tansah ngganjar begja mring tyang kang sestu pracaya

Dadya dilah, andel-andel satuhu

Pujinen lan trusing Kalbu!

 

KPJ 112 GUSTI YESUS PANGEN KULA

 

Verse1

Gusti Yesus Pangen kula.

Kula menda kangungannya.

Den-nya nebus klayan rahnya, mrih kula gesang slaminya

 

Verse 2

Sang Kristus PAngen utama kang sampun ngetohken nyawa,

Nebus kula saking dosa, wah nuntun kula mring swarga

 

Verse 3

Gusti ngayomi mendanya, inguwalken sing rubeda,

Mrih tan tiwas ing panandhang, nging tansah manggih kabegjan

 

Verse 4

Gusti ngempalken mendanya kadadosken sapantha,

Kinen gesang atut-rukun, mbangun-turut Pangenipun

 

Verse5

Gusti ngreksa pra mendanya klayan astanya kang rosa,

Lamun wonten kang ketriwal, denlari mrih datan ical

 

 

JABUR MAZMUR 23

KPJ 103 ALLAH YEKU PANGEN SATUHU

 

Verse 1

Allah yeku pangen satuhu, pangrehnya nentremken kalbu.

Kula tansah rinimat srana sagung ing kamirahan.

 

Chorus

Ing jurang ing pati tan wedi bilai, wit Gusti pribadi kang nganthi

Nadyan mengsah kathah, manah datan semplah, wit berkahnya rumentah.

Mung kabegjan saha kadarman ngiring salamining gesang

Sarta kula badhe manggen tansah ing daleme Sang Yehuwah.

 

Verse 2

Ayem manah lan nyawa  kula ing ayoming sihe Gusti,

Sarta tinuntun astanyaing kayektosan kang sejati.

 

Chorus

Ing jurang ing pati tan wedi bilai, wit Gusti pribadi kang nganthi

Nadyan mengsah kathah, manah datan semplah, wit berkahnya rumentah.

Mung kabegjan saha kadarman ngiring salamining gesang

Sarta kula badhe manggen tansah ing daleme Sang Yehuwah.

 

 

KPJ 178a PASRAH SUMARAH MRING GUSTI

 

Verse1

Pasrah sumarah mring Gusti, pangayoman kang sejati

Uripmu tansah rinimat, wit Gusti gung ing sih rahmat.

Waspadakna makluk wrata, karoban ing sih lan piwlasnya

Wah saliring butuhira pinaringan ing sacukupnya

 

Verse 2

Pasrah-sumarah mring Gusti, mrih ayem-tentrem ing ati.

Bungah-susah, sugih-mlarat memuji Gusti tan kendhat,

Udinen kratoning swarga wah sagunging kasampurnannya

Temahan sira nyipati panganthi panunggiling Gusti.

 

Verse 3

Pasrah-sumarah mring Gusti, Parang Pangungsen sejati

Lamun tinempuh prahara, Gusti nyentosakken sira

Waspadakna mukjijatnya ing prakara gung wah prasaja

Kang wedi asih lan setya winuwuhan berkah sing swarga

 

 

KPJ 191 GUSTI YESUS PANGEN SETYA

Do=A 4/4

 

Verse 1

Gusti Yesus Pangen setya pinda parang santosa

Sedaya ingkang pracaya dimen sami ngayoma

 

Chorus

Gustiku makwasa, yeku Pangen kang setya

Gustiku kang kwasa pindha parang santosa

 

Verse 2

Piandele kang ngabekti naming asmane Gusti

Jroning sangsara ginodha, panggah tatag ing driya

 

Chorus

Gustiku makwasa, yeku Pangen kang setya

Gustiku kang kwasa pindha parang santosa

 

Verse 3

Asmane Sang Kristus Gusti mbereg dhemen leladi,

Mrih gesang tentrem ing donya tansah rinoban sihnya

 

Chorus

Gustiku makwasa, yeku Pangen kang setya

Gustiku kang kwasa pindha parang santosa

 

Verse 4

Undhangna asmane Gusti ing salumahing bumi,

Amrih ingkang winartosan nampi sih katentreman

 

Chorus

Gustiku makwasa, yeku Pangen kang setya

Gustiku kang kwasa pindha parang santosa

 

 

KPJ 102 ALLAH YEKU PANGEN KULA

Do=D ¾

 

Verse 1

Allah yeku pangen kula kang gung sih katresnanya

Kula tansah rinimatan srana gung kadarman.

 

Verse 2

Kula tansah den ayomi mila ayem yekti

Tinuntun ing margi adi

Wit asmane Gusti

 

Verse 3

Kula tan ajrih bilai

Wit kinanthi Gusti;

Wah lestantun pangreksanya,

Temah kula begja

Berita Terkait : KIDUNG PASAMUAN JAWI