Kidung Pasamuwan Jawi


KPJ 4 DHUH NYAWAKU, SIRA SAOSA PUJI

KPJ 4 DHUH NYAWAKU, SIRA SAOSA PUJI (1) Dhuh nyawaku, sira saosa puji mring Pangèran Allah kang Mahasuci. Sabatinku ngulurna asmanè. Dhuh nyawaku, Yèhuwah kamulyakna. Aja lali sagug ing kadarmannya. Èling ana sawiji - wijinè (2) Pujinen ..

KPJ 3 ALLAH MBABARKEN KWASANYA

KPJ 3 ALLAH MBABARKEN KWASANYA (1) Allah mbabarken kwasanya, pra kang nglawan buyar sirna lir lilin kènging brama, nging gung tyang mursid raharja, memuji lan sukarena, ngarsèng Allah Mamulya. Pangèran jumeneng Rama tumrap salir tyang ..

KPJ 2 ALLAH MAHASUCI

KPJ 2 ALLAH MAHASUCI (1) Allah Mahasuci, kula asung puji ing pangibadah puniki. Angung kamulyanta, ageng sih Paduka kang nitahken jagad raya. Pinuji Hyang Widi, kang siyang lan ratri ngreksa lan ngtimati. (2) Dhuh Allah Makwasa, kanthi trusing driya kawula nglangsani ..

KPJ 1 ALLAH IKU MAHAKWASA

KPJ 1 ALLAH IKU MAHAKWASA (1) Allah iku mahakwasa, kang nitahken lanjit bumi, tinalesan srana samodra, tumumpang ing kali kali. Yekti Allah Mahakwasa, yogya tansah pinuji puji. (2) Kang kepareng ngabyantara anèng Padeleman Suci, kang resik tangan wah manahnya, ..