Kidung Pasamuwan Jawi


KPJ 53 KAPYARSI GUSTI NIMBALI

KPJ 53 KAPYARSI GUSTI NIMBALI (1) Kapyarsi Gusti nimbali, " He, wong kamomotan, mareka lan mbukak ati nampi pangluwaran!" Kula ngayom mating Gusti, dyan ayem sejati, awit tansah binerkahan, sinung karaharjan (2) Kapyarsi Gusti nimbali, "Wong ngelak, ..

KPJ 52 GUSTI SÉSTU KULA NALANGSA

KPJ 52 GUSTI SÉSTU KULA NALANGSA (1) Gusti séstukula nalangsa, awit asring mbaléla, damel sekel galih Paduka, kélu ombyaking donya. Reff: Dhuh Gusti, kawula nyuwun apura sinucékken sing dosa. Mugi manah kula ..

KPJ 51 GUSTI MUGI MIRSANI

KPJ 51 GUSTI MUGI MIRSANI (1) Gusti mugi mirsani nggén kula kersa katan. Kula mlajeng mring pundi, namung dhateng Pangéran. Nyuwun tulung, dhuh Allah, mugi nglanting kawula sing sagung karibedan, dimén pulih lejara. (2) Tan wonten pangauban, ..

KPJ 50 GUSTI MUGI MELASI!

KPJ 50 GUSTI MUGI MELASI! Gusti mugi melasi! Gusti mugi melasi! Mugi mlasi ..

KPJ 49 GUSTI KANG MAHAWILASA

KPJ 49 GUSTI KANG MAHAWILASA (1) Gusti Kang Mahawilasa, mugi paring aksama. Kula getun dé klepatan, nglawan dhateng Pangéran; nglirwakken dhawuh Paduka, manut hardaning driya. Temah tan ngraosken tentrem wah malih gesang langgeng. (2) Gusti Ingkang ..

KPJ 48 GUSTI ANGANTYA SIRA

KPJ 48 GUSTI ANGANTYA SIRA (1) Gusti angantya sira, wong dosa. Aruming swara nimbali sira. Nyuwuna luwar lan pangapura! Mareka saosna atinira! Reff: Lah mareka! Gusti angantya, aywa adoh-adoh, umareka! Gusti anganti-anti sira! Ywa nyenyuwé, mula gya ..